Social Mediators B.V.

KVK: 83279350

Mail: info@socialmediators.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Social Mediators;
 2. Dienst: de dienst die Social Mediators aan Gebruiker levert, zoals omschreven in de Overeenkomst;
 3. Documentatie: de gebruikers- en technische documentatie behorende bij de Maatwerksoftware en/of de Standaardsoftware;
 4. Duur: de duur van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 16;
 5. Fouten: het substantieel niet voldoen aan de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien Gebruiker deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is;
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow;
 7. Gebruiker: influencers die gebruik maken van het Platform;
 8. Materialen: materialen zoals, maar niet beperkt tot, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes;
 9. Social Mediators: kantoorhoudende Hannie Dankbaarpassage 14 te Amsterdam;
 10. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Social Mediators;
 11. Partijen: Gebruiker, Klant en Social Mediators;
 12. Werkdag: van 9:00 tot en met 18:00 uur op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen.
 13. Platform: het online platform waarmee Klant en Gebruiker met elkaar in contact gebracht kunnen worden. 
 14. Fouten: eventuele niet goed functionerende onderdelen van het Platform
 15. Klant: bedrijven of partijen die weergegeven worden op het Platform


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gebruik van het Platform, het verrichten van Diensten en alle aanbiedingen van Social Mediators.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijkt te zijn met bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst.

2.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker of Klant worden door Social Mediators uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Social Mediators zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen Partijen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.7 De gegevens van Social Mediators zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Gebruiker of Klant.

Artikel 3 Verplichtingen Klant en Gebruiker en verrichten activiteiten

3.1 Gebruiker en Klant erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden onder de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt het beschikbaar stellen van het Platform en/of het leveren van Diensten, zoals opgenomen in de Overeenkomst, afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. 

3.2 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Social Mediators mogelijk te maken zullen Klant en Gebruiker Social Mediators steeds tijdig alle door Social Mediators nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Social Mediators spant zich in het Platform en/of Diensten te leveren met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.4 Indien de Klant of Gebruiker de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Social Mediators nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig met de wensen van Social Mediators ter beschikking van Social Mediators stelt heeft Social Mediators het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Diensten, beschikbaarstelling van het Platform of Overeenkomst en heeft Social Mediators tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Social Mediators in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van Social Mediators tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

3.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatie faciliteiten, waaronder internet begrepen, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.

3.6 Gebruiker en Klant vrijwaren Social Mediators en haar leveranciers tegen alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit (i) de beschuldiging dat enige activiteit van Gebruiker op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten opleveren; en/of (ii) de onrechtmatige en/of ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker, meer in het bijzonder de verplichtingen op grond van dit artikel.

3.7 Gebruiker is vrij om te bepalen met welke Klant zij in contact wensen te komen op het Platform en dragen zelf de beslissingskracht over hoe zij publiceren. 

3.8 Social Mediators levert enkel adviserende diensten gedurende de bemiddeling tussen Klant en Gebruiker door het faciliteren van partijen met het Platform. 

Artikel 4 Inwisseling van aanbiedingen

4.1 Om Gebruikers een afspraak te laten bevestigen, moet de Gebruiker een daarvoor door Social Mediators goedgekeurd medium presenteren via zijn mobiele apparaten, of enige andere media die is goedgekeurd voor het maken van afspraken. 

4.2 De afspraken bevatten eventuele beperkingen of beperkingen op het gebruik van de afspraak en eventuele niet-bindende voorwaarden die aan de afspraak zijn gekoppeld (aanbiedingsvoorwaarden). Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze alle relevante informatie met betrekking tot de afspraak hebben gelezen voorafgaand aan de afspraak.

4.3 Bepaalde afspraken geven specifieke limieten of maxima aan met betrekking tot het aantal of type entiteit dat mogelijk wordt aangeboden in relatie tot de specifieke afspraak.

4.4 Gebruiker erkent dat Social Mediators een platform is dat beschikbaar is voor Gebruikers om toegang te krijgen tot afspraken die exclusief door Klant(en) worden geleverd. Social Mediators doet geen toezeggingen, garanties of garanties over aanbiedingen die door de Klant(en) worden gedaan. Social Mediators is niet aansprakelijk voor Klant(en) die voldoen aan uw Aanbieding, de levering van alle goederen en / of diensten die in de Aanbieding worden vermeld of enig letsel, verlies of schade die voortvloeit uit een Aanbieding die via de Services wordt gepromoot of geredeneerd.

Artikel 5 Betaling

5.1 Klant betaalt Social Mediators de prijs voor het Platform en/of de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst.

5.2 Klant kan Social Mediators niet houden aan aanbiedingen of prijzen waarvan ze in alle redelijkheid mocht verwachten dat de aanbieding en/of de prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.

5.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

5.4 Alle prijzen zijn in euro’s. Klant dient alle betalingen aan Social Mediators in euro’s te voldoen. De betalingen zullen na machtiging automatisch worden verwerkt middels sepa incasso tot de overeenkomst volgens de voorwaarden beëindigd is. 

5.5 Alle door Social Mediators afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Social Mediators schriftelijk uitdrukkelijk anders kenbaar heeft gemaakt. Een door Klant aan Social Mediators kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Social Mediators te verrichten prestaties. Social Mediators is enkel gehouden om Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een voorcalculatie of begroting, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

5.6 Ten aanzien van de door Klant betaalde en/of verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van Social Mediators volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

5.7 De prijzen in de Overeenkomst mogen, zonder voorafgaande aankondiging, door Social Mediators worden gewijzigd. Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting hebben afgesproken, geldt dat Social Mediators gerechtigd is om de prijzen en tarieven schriftelijk op een termijn van drie (3) maanden aan te passen. Indien Klant niet akkoord is met deze prijswijziging, is zij gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval de partijen zijn overeengekomen dat de prijzen en/of tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

5.8 Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen.

5.9 Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

5.10 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Social Mediators de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen.

5.11 Indien de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft, kan Social Mediators nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Social Mediators verstrekte gegevens, waarop Social Mediators haar aanbieding baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de Dienst van Social Mediators en/of het Platform moet voldoen juist en volledig zijn. Gegevens in afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal en dergelijke zijn niet bindend voor Social Mediators.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform (inclusief broncodes), Documentatie, ontwerp, programmatuur, websites, databestanden of Materialen alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Social Mediators. Gebruiker verkrijgt slechts de gebruiksrechten die bij registratie worden toegekend, één en ander tenzij in een door Social Mediators en Gebruiker ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Partijen kunnen overeenkomen dat Social Mediators het Platform en de daarbij behorende Documentatie voor gebruik ter beschikking stelt aan Gebruiker.

6.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Social Mediators en het gebruiksrecht van Gebruiker zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van het Platform. Het gebruiksrecht van Gebruiker strekt zich niet uit tot de broncode van het Platform.

6.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Social Mediators niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen Software of programma- of data bibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van het Platform. Indien in afwijking van het vorenstaande door Social Mediators tevens andere dan de overeengekomen Software en/of programma- of data bibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Social Mediators verlangen dat Gebruiker daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

6.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het recht tot gebruik van het Platform door Gebruiker en Klant steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar, voor de duur van de Overeenkomst, en niet-sublicentieerbaar. Social Mediators verleent een beperkt gebruiksrecht op het Platform – er is geen sprake van verkoop van (rechten op) het Platform.

6.6 Gebruiker zal de tussen Partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van het Platform steeds stipt naleven. Gebruiker is zich ervan bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst inhoudt alsook inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van het Platform vormt.

6.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Gebruiker het Platform uitsluitend ten behoeve voor persoonlijke activiteit gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

6.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Gebruiker geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Social Mediators, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming openbaar maken en/of verveelvoudigen van het Platform, het aan derden licentiëren of verkopen van het Platform en het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Social Mediators Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden.

6.9 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van) het Platform, informatie en bestanden, gegevens, programma’s en/of Materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij Social Mediators of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingendrechtelijke regels anders bepalen.

6.10 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om het Platform geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande toestemming van Social Mediators. Social Mediators is steeds gerechtigd om toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden – waaronder begrepen voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Gebruiker gewenste modificaties. Gebruiker draagt het volledige risico van alle door of in opdracht van Gebruiker door derden – al dan niet met toestemming van Social Mediators – aangebrachte modificaties.

6.11 Gebruiker en Klant erkennen en aanvaarden dat enig ongeoorloofd gebruik van het Platform, Documentatie, programmatuur, websites, databestanden of Materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Social Mediators op rusten, inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden en op de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.12 Het is Social Mediators toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Platform, Documentatie, programmatuur, databestanden, websites of Materialen. Indien Social Mediators door middel van technische bescherming het Platform, Documentatie, programmatuur, databestanden, websites of andere Materialen heeft beveiligd, is het de Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

6.13 Social Mediators zal nooit gehouden zijn om aan Gebruiker of Klant (een fysieke drager met) het Platform in broncode of andere bij ontwikkeling van het Platform gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken.

6.14 Social Mediators kan programmatuur van derden aan Gebruiker en/of Klant ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden kunnen daarop van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Gebruiker garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Gebruiker en/of Klant en Social Mediators om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden onverkort.

6.15 Gebruiker garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van programmatuur, voor websites bestemd materiaal (zoals beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s), databestanden of Materialen en ontwerp materiaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie in het Platform en/of Documentatie. Gebruiker vrijwaart Social Mediators tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder begrepen Intellectuele Eigendomsrechten.

6.16 Social Mediators behoudt zich het recht voor om (door een derde) te (laten) controleren of Gebruiker en/of Klant in overeenstemming met de toegekende rechten het Platform, Documentatie, programmatuur, websites, databestanden of Materialen alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan gebruikt. Gebruiker en/of Klant zal desgevraagd onverwijld volledige medewerking verlenen aan een door of namens Social Mediators uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Gebruiker en/of Klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Gebruiker zal op eerste verzoek van Social Mediators toegang tot haar gebouwen en systemen verlenen aan Social Mediators of een door Social Mediators ingeschakelde derde.


Artikel 7 Garanties

7.1 Gebruiker aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker die aantreft in het Platform op het moment van gebruik (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Social Mediators garandeert niet dat het Platform te allen tijde, volledig en zonder onderbrekingen of gebreken beschikbaar zal zijn.

7.2 Social Mediators garandeert niet dat het Platform geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Gebruiker en/of Klant. Social Mediators garandeert evenmin dat het Platform zonder Fouten zal werken of dat steeds alle Fouten worden verbeterd.

7.3 Social Mediators zal zich naar beste vermogen inspannen om Fouten in het Platform binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 8 Onderhoud

8.1 Social Mediators zal zich inspannen het Onderhoud uit te voeren gedurende tijdstippen welke activiteit van Gebruiken en/of Klant minimaal belemmeren. 

8.2 Het Onderhoud door Social Mediators laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Gebruiker staan. 

8.3 Social Mediators is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane, corrupte of verminkte data.

Artikel 9 Rapportage

9.1 Social Mediators kan Gebruiker en/of Klant online op de hoogte stellen van de gemaakte uren, het verrichte Onderhoud en andere verrichte werkzaamheden.

9.2 Gebruiker kan online contact opnemen met Social Mediators middels de daarvoor bestemde functies op het Platform. 

Artikel 10 Privacy

10.1 In het geval dat Social Mediators dit van belang acht voor de uitvoering van de haar Diensten, operatie van het Platform, of de Overeenkomst, zal Gebruiker Social Mediators desgevraagd en onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Gebruiker invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, en/of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

10.2 Social Mediators zal geen persoonsgegevens verwerken, anders dan ten behoeve van het verlenen van het Platform en/of de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het optimaliseren van de werking van het Platform en/of de Dienst en het creëren van statistieken.

10.3 Social Mediators zal geen persoonsgegevens afkomstig van Gebruiker delen met derde partijen, tenzij Social Mediators daarvoor toestemming heeft verkregen van Gebruiker of daartoe verplicht is op grond van de wet.

10.4 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens, die met gebruikmaking van het Platform en/of de Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Gebruiker. Gebruiker garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Gebruiker vrijwaart Social Mediators tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens.

10.5 Gebruiker vrijwaart Social Mediators tegen aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door of namens Gebruiker, of waarvoor Gebruiker op grond van de wet anderszins verantwoordelijk voor is, tenzij de Gebruiker bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan Social Mediators toegerekend moeten worden.

10.6 Gebruik maken van of toegang hebben tot het Platform en/of de Dienst is enkel toegestaan voor personen ouder dan zestien (16) jaar, tenzij deze personen toestemming hebben van diens wettelijke vertegenwoordigers.

10.7 Indien Social Mediators, op grond van de Overeenkomst, is gehouden tot het voorzien in een vorm van beveiliging, dan zal deze beveiliging beantwoorden aan de schriftelijke specificaties zoals uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Social Mediators staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien de Overeenkomst geen specificaties bevat betreffende de beveiliging, of indien de Overeenkomst geen uitdrukkelijke omschrijving van beveiliging bevat, dan zal deze voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de aan de beveiliging verbonden kosten. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen zoals firewalls, antivirus software en back-ups ligt bij de Gebruiker. Social Mediators is hiervoor niet aansprakelijk.

10.8 Lees het Privacybeleid van Social Mediators, dat het gebruik van persoonlijke gegevens op het Platform en in verband met enige dienst(en) regelt, en waaraan de Gebruiker ermee instemt gebonden te zijn als voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden en gebruik van het Platform en dienst(en). De persoon is de controller, zoals gedefinieerd in EU-verordening 2016/679 (“GDPR”), voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van de service. Gebruiker zal Social Mediators verzoeken om een gegevensverwerking overeenkomst (DPA) als dergelijke persoonlijke gegevens door Social Mediators worden verwerkt. Op een dergelijk verzoek zal Social Mediators de Gebruiker een DPA aanbieden die voldoet aan alle vereisten zoals uiteengezet in artikel 28 GDPR.

Artikel 11 Geheimhouding en publicatie

11.1 Gebruiker draagt er zorg voor dat alle van Social Mediators ontvangen gegevens, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk, indien zij als zodanig door Social Mediators zijn aangeduid. Gebruiker is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen het voorbereidend materiaal, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Social Mediators kunnen bevatten. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Mediators zal Gebruiker de informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst is toegestaan, aan derden ter beschikking stellen en/of aan zijn personeel en/of derden bekend maken, voor zover dit niet nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Gebruiker zal de vertrouwelijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Artikel 12 Non-concurrentie

12.1 Behoudens schriftelijke toestemming zal Klant zich onthouden van het in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken van Gebruikers van het Platform, die in de zes (6) voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, Dienst of andere activiteit van Social Mediators, noch pogingen daartoe ondernemen. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van of bij verleende surséance van betaling aan Social Mediators.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijk van Social Mediators voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder diens verzekering polisvoorwaarden, indien vereist, of bij afwezigheid van enige toepasselijke verzekering voor een bedrag van maximaal EUR 5000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
c. redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

13.2 De aansprakelijkheid van Social Mediators voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

13.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Social Mediators of haar bedrijfsleiding.

13.4 Tenzij nakoming door Social Mediators blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Social Mediators wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Klant Social Mediators onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Social Mediators ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Social Mediators in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant tegen Social Mediators die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Social Mediators is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:


a. overmacht van toeleveranciers van Social Mediators;
b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Gebruiker aan Social Mediators zijn voorgeschreven;
c. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Gebruiker aan Social Mediators is voorgeschreven;
d. overheidsmaatregelen;
e. elektriciteitsstoringen;
f. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie faciliteiten;
g. oorlog;
h. werkbezetting;
i. staking;
j. algemene vervoersproblemen;

14.2 Indien de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, zijn ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 15 Derden

15.1 Social Mediators mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst of verlening van het Platform voortvloeien overdragen aan derden en Gebruiker en/of Klant stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met zulke overdracht in. 

15.2 Gebruiker en/of Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Gebruiker en Social Mediators, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Mediators, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

Artikel 16 Duur en beëindiging

Social Mediators kan uw toegang tot de account van een Gebruiker of vermelding van een Klant op het Platform onmiddellijk en op elk moment beëindigen of opschorten als u (a) uw inkoopverplichtingen met betrekking tot een afspraak schendt; (b) een van deze Algemene Voorwaarden schendt, of (c) of op andere wijze misbruikt, herhaaldelijk -richtlijnen of -normen misbruikt die u vooraf zijn meegedeeld of die op enigerlei wijze gedrag vertonen, wat naar het goeddunken van Social Mediators onredelijk is, misleidend, bedrieglijk of anderszins te kwader trouw, en ongeacht of dergelijk gedrag in feite nadelig is voor de belangen van Social Mediators of een gebruiker of verkoper.

Artikel 17 Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1 De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van het Platform en het verrichten van Diensten worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2 Alle geschillen, welke tussen Social Mediators en Gebruiker mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd ter mediation. In het geval het geschil niet via mediation kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Social Mediators B.V. Algemene Voorwaarden, © 2022 www.SocialMediators.com. Alle rechten voorbehouden.